Tiêu Chuẩn Đạo Đức Cao Nhất

Công ty Kỹ thuật D&S Việt Nam cam kết ủng hộ sự liêm chính, công bằng và tôn trọng trong mọi tương tác. Chúng tôi coi trọng cách ứng xử không chỉ là việc duy trì các quy định, chính sách và luật pháp mà còn là giữ gìn và phát triển của những giá trị cốt lõi của chúng tôi.
Chúng tôi cam kết việc duy trì hành vi đạo đức cao nhất, không dung túng đối với vi phạm pháp luật, giá trị con người và thuần phong mỹ tục. Mọi thành viên trong đội ngũ D&S Việt Nam đều được yêu cầu hiểu rõ ý nghĩa của việc sống theo giá trị pháp luật và đạo đức.
Chúng tôi đào tạo nhân viên để nhận biết xung đột lợi ích, hối lộ, gian lận, quấy rối, phân biệt đối xử và các hành vi sai trái khác. Nhân viên mới cũng phải học các quy tắc ứng xử của chúng tôi. Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất là cách kinh doanh đúng đắn.
Chúng tôi nỗ lực trở thành một doanh nghiệp tốt, đóng góp vào phát triển kinh tế cộng đồng thông qua việc đóng thuế, lương hưu và đóng góp an sinh xã hội. Chúng tôi không ngừng làm việc để bảo vệ nhân viên và doanh nghiệp khỏi rủi ro, đồng thời thúc đẩy các tiêu chuẩn tốt hơn trong xã hội.
Đối với đối tác kinh doanh, chúng tôi yêu cầu họ tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe, môi trường và chất lượng. Chúng tôi có các tiêu chuẩn rõ ràng về hành vi kinh doanh và hướng dẫn về thời điểm báo cáo hành vi sai trái. Chúng tôi chỉ hợp tác với những đối tác có sự tôn trọng và đáp ứng tiêu chuẩn cao về an toàn, chất lượng và đạo đức. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra tại chỗ để đảm bảo rằng đối tác kinh doanh tuân thủ các tiêu chuẩn của chúng tôi.

Mục tiêu đạo đức

  • 100% nhân viên được đào tạo Quy tắc ứng xử của công ty hàng năm.
  • 100% nhân viên mới được tham gia đào tạo đạo đức của công ty trong vòng 12 tháng kể từ khi gia nhập công ty.
  • 100% nhà cung cấp quan trọng đã xác nhận tuân thủ Quy tắc ứng xử của công ty.​
  • 100% nhà phân phối lớn đã xác nhận tuân thủ Quy tắc ứng xử của công ty.​

Tiêu Chuẩn Đạo Đức Cao Nhất có hiệu lực từ ngày 16/02/2020