Bơm Piton Thẳng Bơm A56-FR-01-H-K-32

28.500.000

  • Model : A56-F-R-01-H-K32 
  • Lưu lượng : 56.2 cc/v 
  • Áp suất Max: 210 bar 
  • Lưu lượn điều chỉnh trên bơm
  • Áp suất điều chỉnh trên bơm 
  • Tốc độ tối đa : 1800 rpm 
  • Tốc độ tối thiều : 600 rpm
  • Trọng lượng : 35 kg